CEL BADAŃ – Opinie uczniów w zespołach klasowych kończących edukację wczesnoszkolną o dzieciach o wysokiej pozycji społecznej – na przykładzie szkoły w środowisku małomiasteczkowym

  1. Koncepcja metodologiczna badań własnych

 

6.1. Cele badań

Każda praca badawcza powinna zawierać wszystkie niezbędne dane, które pozwolą na precyzyjne wykonanie badań. Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na cel badań, który stanowi podstawę pracy badawczej. Nie każde bowiem poznanie może być uznane za poznanie naukowe. Aby można je było za takie uznać, musi ono realizować określone cele. Za cel według literatury przedmiotu uważa się naukowe poznanie, kształtowanie, prognozowanie badanej rzeczywistości. Dzięki dokładnie sprecyzowanym celom można sprawdzić prawidłowość podanych teorii, rozważań oraz wniosków praktycznie i teoretycznie funkcjonujących w świecie[1]. Zdaniem Z. Skornego cel badań to: „uświadomienie sobie, po co podejmujemy badania oraz do czego mogą być przydatne uzyskane w nich wyniki”[2]. Według T. Pilcha i T. Bauman celem każdego poznania naukowego jest wzbogacenie dotychczas zdobytej wiedzy, poszerzenie jej o nowe, dotąd nie pozyskane informacje. Celem badań jest przy tym, zdaniem tych autorów, poznanie umożliwiające działanie skuteczne[3].

Czytaj dalej

Reklamy

Charakterystyka hydromorfologiczna górnego biegu rzeki Tyśmienica

ROZDZIAŁ I

UWARUNKOWANIA POJĘCIA I CEL PRACY

Niezwykle różnorodna mozaika siedlisk w dolinach rzecznych stanowi miejsce występowania cennych siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków o znaczeniu europejskim. Ich występowanie w określonej ilości i jakości stanowi podstawę włączenia terenu, na którym występują, do sieci Natura 2000, która ma zapewnić ich ochronę w Unii Europejskiej. Około 40% obszarów wytypowanych do Natura 2000 w Polsce obejmuje fragmenty dolin rzecznych. Również Tyśmienica, będąca przedmiotem niniejszej pracy, w swoim dolnym odcinku, weszła w skład obszaru specjalnej ochrony o nazwie „Dolina Tyśmienicy”.

Czytaj dalej