Analiza wyników badań – rzeka Tyśmienica

ROZDZIAŁ V

ANALIZA WYNIKÓW BADAŃ EMPIRYCZNYCH

 

Przeprowadzone pomiary terenowe pozwoliły na zgromadzenie danych dotyczących wskaźników hydromorfologicznych oraz na obliczenie dwóch liczbowych wskaźników stanu warunków morfologicznych: wskaźnika przekształcenia siedliska (Habitat Modification Score – HMS) oraz wskaźnika naturalności siedliska (Habitat Quality Score – HQA). Wyniki punktacji w tych dwóch kategoriach dla poszczególnych stanowisk badawczych przedstawiono na rysunku 22.

Czytaj dalej

Reklamy

Analiza statystyczna na zaliczenie ze statystyki

Korelacja pomiędzy wydatkami na piwo a wydatkami na książki

 

Zadanie:

Na układzie współrzędnych zaznacz 10 punktów, zmienna X oznacza wydatki na piwo, zmienna Y wydatki na książki. Oblicz współczynnik korelacji między zmiennymi. Wynik zinterpretuj.

Czytaj dalej

Charakterystyka hydromorfologiczna górnego biegu rzeki Tyśmienica

ROZDZIAŁ II

CHARAKTERYSTYKA OBSZARU BADAŃ

Tyśmienica to rzeka długości 75 km, wypływająca obecnie z jeziora Krzczeń na południowym-wschodzie od Ostrowa Lubelskiego i uchodząca do Wieprza za Kockiem. Rzeka ta stanowi prawy dopływ Wieprza. W znacznym stopniu została poddana regulacji. Na rysunku 1 przedstawiono zmiany biegu tej rzeki na przestrzeni lat, na odcinku od źródeł do Ostrowa Lubelskiego. Zmiany te były dość znaczne. W latach 30-tych XX wieku rzeka rozpoczynała bieg w okolicach jeziora Łukcze (rys. 2) [Archiwum Map, 2014], ale już 10 lat później, w 1942 roku jej źródła znajdowały się w jeziorze Krzczeń (rys. 3). W kolejnych latach rzeka nadal podlegała zmianom, aby w latach 90-tych ubiegłego wieku wypływać z jeziora Rogóżno, na pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim. Okazało się również, że tym samym jej długość zwiększyła się o około 1 km [Archiwum Map, 2014]. Czytaj dalej

Charakterystyka hydromorfologiczna górnego biegu rzeki Tyśmienica

ROZDZIAŁ I

UWARUNKOWANIA POJĘCIA I CEL PRACY

Niezwykle różnorodna mozaika siedlisk w dolinach rzecznych stanowi miejsce występowania cennych siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków o znaczeniu europejskim. Ich występowanie w określonej ilości i jakości stanowi podstawę włączenia terenu, na którym występują, do sieci Natura 2000, która ma zapewnić ich ochronę w Unii Europejskiej. Około 40% obszarów wytypowanych do Natura 2000 w Polsce obejmuje fragmenty dolin rzecznych. Również Tyśmienica, będąca przedmiotem niniejszej pracy, w swoim dolnym odcinku, weszła w skład obszaru specjalnej ochrony o nazwie „Dolina Tyśmienicy”.

Czytaj dalej

Czy reżim demokratyczny jest jedynym możliwym i najlepszym sposobem uregulowania stosunków społecznych i politycznych?

 

Czy reżim demokratyczny jest jedynym możliwym i najlepszym sposobem uregulowania stosunków społecznych i politycznych?

 

Odpowiedź na pytanie zawarte w tytule, wbrew pozorom, wcale nie jest prosta, bowiem pojęcie systemu politycznego samo w sobie jest nieco skomplikowane. Badania nad systemami politycznymi wymagają przecież uwzględnienia co najmniej trzech płaszczyzn: instytucjonalnej, strukturalno-funkcjonalnej i systemowej[1]. Podejście instytucjonalne sprowadza system polityczny do całokształtu instytucji oraz relacji zachodzących między nimi, a także zasad działania systemów normatywnych, na podstawie których działają. W tym ujęciu jest to więc ogół osób, grup i organizacji – podmiotów odgrywających dominującą rolę w wypracowywaniu, wprowadzeniu w życie i w interpretacji norm regulujących życie społeczeństwa. Podejście strukturalno-funkcjonalne traktuje system polityczny jako proces polityczny dokonujący się w ramach poszczególnych wspólnot, takich jak np. państwo. Zatem w tym ujęciu system polityczny składa się nie z jednostek, a z wypełnianych przez nie ról. Podejście systemowe rozpatruje interakcje pomiędzy systemem i jego otoczeniem. Powiązania te sprowadzają się do trzech etapów: wejście, przetworzenie i wyjście. Wejście i wyjście są relacjami między systemem a otoczeniem, zaś przetworzenie jest wewnętrznym procesem systemu[2].

Czytaj dalej

Który z systemów politycznych uważasz za najlepszy w obecnej sytuacji wewnętrznej i geopolitycznej Polski?

Który z systemów politycznych uważasz za najlepszy w obecnej sytuacji wewnętrznej i geopolitycznej Polski? Uzasadnij swoją opinię.

 

Na całym świecie występuje wiele systemów politycznych, jednak najpopularniejszymi są system prezydencki i system parlamentarno-gabinetowy. Przykładem tego pierwszego są Stany Zjednoczone oraz liczne republiki południowoamerykańskie, drugiego zaś Polska, Dania, Wielka Brytania czy Włochy. Różnice w tych systemach ograniczają się w gruncie rzeczy tylko do władzy wykonawczej i ustawodawczej.

Czytaj dalej

Analiza rzetelności materiału prasowego

Referat na zaliczenie przedmiotu „Etyka dziennikarska”

ANALIZA RZETELNOŚCI MATERIAŁU PRASOWEGO

Artykuł pt. „Spowiedź rzeźnika” Ewy Ornackiej

WPROST 2005 nr 18 (1170)

 

 I. Analiza treści i struktury materiału prasowego:

  1. Policja zatrzymała Ryszarda Niemczyka, zwanego Rzeźnikiem, w wyniku akcji CBŚ, pod zarzutem napadu na konwój Prosper-Banku. W artykule opisano szczegóły zatrzymania głównego bohatera, jego działalność przestępczą, a także kulisy układu na jaki poszedł później z policją. Mimo iż artykuł w zasadzie poświęcony jest Ryszardowi Niemczykowi, to można się z niego dowiedzieć, od razu na wstępie, że pomocy bandycie udzielała (prawdopodobnie dwukrotnie – w 1999 roku po zabójstwie szefa mafii Pershinga oraz w październiku 2000 roku po ucieczce z więzienia w Wadowicach) – Jagna Marczułajtis, znana polska snowboardzistka. Z artykułu wiadomo również, że w jej mieszkaniu policja założyła podsłuch, który mógł posłużyć do zatrzymania Niemczyka.
  2. Bohaterowie artykułu to:

Czytaj dalej