Witam serdecznie

Pisaniu poświęciłam już 20 lat swojego życia – to nie tylko sposób zarobkowania, ale przede wszystkim życiowa pasja.

Zajmuję się tekstem w każdej jego postaci. Opracowuję statystyki do badań wraz z ich omówieniem, wykorzystując, zależnie od potrzeb, proste testy statystyczne (t-Studenta, chi-kwadrat, U Manna-Whitneya, korelacje Pearsona, Spearmana itp.) lub bardziej złożone (ANOVA, analiza regresji, skupień, czynnikowa itp.).

Robię również przeglądy literatury na wybrany temat, gromadzę bibliografię, przygotowuję prezentacje, piszę teksty reklamowe, biznesowe, podania itp.

Specjalizuję się przede wszystkim w tematyce pedagogiczno-psychologicznej (pedagogika, resocjalizacja, psychologia, socjologia) oraz life science (medycyna, pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, biologia, żywienie, rolnictwo, ogrodnictwo itp.). Jednak pisałam już teksty z wielu innych dziedzin, w tym bardzo wąskospecjalistycznych, jak np. pożarnictwo, transport drewna, teksty stricte techniczne. Przygotowywałam również strategie rozwoju firm, biznes plany i wiele innych.

Zapraszam do kontaktu!

Reklamy

Plan opieki dla pacjenta z odleżyną

WSTĘP

 

Odleżyny są to rany powstałe na skutek zaburzeń troficznych skóry, powstające często w okolicach jej uciśnięcia. Pierwsze objawy w postaci blednącego zaczerwienienia można zaobserwować już w kilka godzin po unieruchomieniu[1]. Leczenie odleżyn to proces trudny i długotrwały. Wymaga opracowania planu opieki, monitorowania jego realizacji, a w razie potrzeby wprowadzania zmian w leczeniu[2].

Czytaj dalej

Charakterystyka próby – Opinie uczniów w zespołach klasowych kończących edukację wczesnoszkolną o dzieciach o wysokiej pozycji społecznej – na przykładzie szkoły w środowisku małomiasteczkowym

6.6. Organizacja badań własnych

Przebieg procesu badawczego zależny jest od wielu okoliczności. Główny wpływ mają: charakter, cel badań, teren badań oraz techniki stosowane w trakcie badań.

Czytaj dalej

CEL BADAŃ – Opinie uczniów w zespołach klasowych kończących edukację wczesnoszkolną o dzieciach o wysokiej pozycji społecznej – na przykładzie szkoły w środowisku małomiasteczkowym

  1. Koncepcja metodologiczna badań własnych

 

6.1. Cele badań

Każda praca badawcza powinna zawierać wszystkie niezbędne dane, które pozwolą na precyzyjne wykonanie badań. Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na cel badań, który stanowi podstawę pracy badawczej. Nie każde bowiem poznanie może być uznane za poznanie naukowe. Aby można je było za takie uznać, musi ono realizować określone cele. Za cel według literatury przedmiotu uważa się naukowe poznanie, kształtowanie, prognozowanie badanej rzeczywistości. Dzięki dokładnie sprecyzowanym celom można sprawdzić prawidłowość podanych teorii, rozważań oraz wniosków praktycznie i teoretycznie funkcjonujących w świecie[1]. Zdaniem Z. Skornego cel badań to: „uświadomienie sobie, po co podejmujemy badania oraz do czego mogą być przydatne uzyskane w nich wyniki”[2]. Według T. Pilcha i T. Bauman celem każdego poznania naukowego jest wzbogacenie dotychczas zdobytej wiedzy, poszerzenie jej o nowe, dotąd nie pozyskane informacje. Celem badań jest przy tym, zdaniem tych autorów, poznanie umożliwiające działanie skuteczne[3].

Czytaj dalej

ZAKOŃCZENIE – Diagnoza przemocy wśród dzieci w szkole podstawowej

ZAKOŃCZENIE I WNIOSKI

 

O przemocy w szkołach nadal mówi się relatywnie niewiele. Tematu unikają szczególnie nauczyciele i dyrektorzy szkół, którzy nie chcą przyznać się, że ten problem istnieje w ich szkołach. Rodzice również często starają się zapomnieć, że ich dziecko może być ofiarą przemocy szkolnej lub też agresorem. Tymczasem – jak wynika z ankiet przeprowadzonych wśród uczniów – jest to poważny problem już w szkołach podstawowych. Przemoc istnieje w szkołach, na ulicy, w domu. Dzieci, nie mogą uciec od tzw. fali już w szkołach podstawowych.

Czytaj dalej

WSTĘP – Diagnoza przemocy wśród dzieci w szkole podstawowej

WSTĘP

Agresja, przemoc rówieśnicza i konflikty pomiędzy dziećmi to problem większości polskich szkół, pomimo tego, że w szkole dzieci powinny czuć się bezpiecznie. Jest ona przecież miejscem, w którym dzieci spędzają większość czasu, podlegając oddziaływaniom edukacyjnym i wychowawczym. Powinna być więc miejscem przyjaznym dziecku. Jednocześnie grupa rówieśnicza, szczególnie na etapie dojrzewania, gdy dzieci przestają być dziećmi, a stają się młodzieżą, jest najważniejszym środowiskiem kształtującym osobowość i punktem odniesienia. Grupa rówieśnicza nastawiona na pozytywne, akceptowane społecznie cele jest miejscem realizacji praw dziecka, poprzez udział, doświadczenie i naśladownictwo. Grupa rówieśnicza realizując przemoc, może natomiast bardzo silnie skrzywić młodych ludzi.

Czytaj dalej

Analiza wyników badań – rzeka Tyśmienica

ROZDZIAŁ V

ANALIZA WYNIKÓW BADAŃ EMPIRYCZNYCH

 

Przeprowadzone pomiary terenowe pozwoliły na zgromadzenie danych dotyczących wskaźników hydromorfologicznych oraz na obliczenie dwóch liczbowych wskaźników stanu warunków morfologicznych: wskaźnika przekształcenia siedliska (Habitat Modification Score – HMS) oraz wskaźnika naturalności siedliska (Habitat Quality Score – HQA). Wyniki punktacji w tych dwóch kategoriach dla poszczególnych stanowisk badawczych przedstawiono na rysunku 22.

Czytaj dalej