Charakterystyka próby – Opinie uczniów w zespołach klasowych kończących edukację wczesnoszkolną o dzieciach o wysokiej pozycji społecznej – na przykładzie szkoły w środowisku małomiasteczkowym

6.6. Organizacja badań własnych

Przebieg procesu badawczego zależny jest od wielu okoliczności. Główny wpływ mają: charakter, cel badań, teren badań oraz techniki stosowane w trakcie badań.

Pracę badawczą rozpoczęłam od zapoznania się z literaturą przedmiotu, jednocześnie opracowując teoretyczne podstawy badań własnych. Rozpoznałam również problematykę metodologii badań pedagogicznych. Następnie ustaliłam metodologię badań własnych, w tym przede wszystkim określiłam cele badań, odpowiednie do nich problemy i hipotezy badawcze. Następnie wybrano metody, techniki i narzędzia badań.

Badania prowadziłam w Szkole Podstawowej w Babimoście wśród uczniów klas III i ich rodziców. Etap pierwszy badań, polegający na wypełnianiu przez dzieci testów socjometrycznych i wyłonieniu przywódców realizowałam przez dwa tygodnie, podczas trzech wizyt, tak aby badania przeprowadzić wśród wszystkich dzieci klas III. Podczas prowadzenia badań starałam się przestrzegać warunków badań sugerowanych przez M. Łobockiego[1]. Przede wszystkim dbałam o to, aby badania przebiegały w miłej atmosferze, bez stresu, aby dzieci nabrały do mnie zaufania i były szczere. Zapewniłam również dzieci o anonimowości badań i dobrowolności udziału w nich. Podczas wypełniania testów w klasie panowała cisza, aby dzieci mogły się skoncentrować. Badania prowadziłam podczas pierwszej lekcji w danym dniu, aby dzieci były jeszcze wypoczęte.

Zgromadzony podczas badań socjometrycznych materiał badawczy poddałam analizie, która pozwoliła na wyłonienie w każdej z dwóch badanych klas po czterech liderów. W drugim etapie badań, wykorzystując kwestionariusz ankiety, starałam się zbadać, jakimi cechami charakteryzują się liderzy w relacjach interpersonalnych (z rówieśnikami, osobami dorosłymi), jaki jest ich stosunek do obowiązków, jakie prezentują cechy zachowań, jakie mają relacje z innymi liderami oraz w jaki sposób oddziaływają na innych uczniów. Również w tym przypadku kwestionariusz ankiety uczniowie wypełniali samodzielnie i anonimowo. Podczas tego etapu, w czerwcu 2015 roku, odebrałam również od wychowawców klas kwestionariusze ankiet wypełnione przez rodziców. Ten etap wymagał dwóch wizyt w szkole.

Podczas badań nie napotkałam na żadne trudności. Wszyscy ankietowani uczniowie, poproszeni o wypełnienie ankiet, chętnie zgodzili się na współpracę. Na przeprowadzenie badań uzyskałam zgodę wychowawców klas oraz dyrektora szkoły.

Łącznie przebadałam 31 dzieci oraz tyle samo rodziców. Na ostatnim etapie badań zebrany materiał poddałam analizie statystycznej.

 

[1] M. Łobocki, Metody i techniki…, op. cit., s. 41-42.

Reklamy