WSTĘP – Diagnoza przemocy wśród dzieci w szkole podstawowej

WSTĘP

Agresja, przemoc rówieśnicza i konflikty pomiędzy dziećmi to problem większości polskich szkół, pomimo tego, że w szkole dzieci powinny czuć się bezpiecznie. Jest ona przecież miejscem, w którym dzieci spędzają większość czasu, podlegając oddziaływaniom edukacyjnym i wychowawczym. Powinna być więc miejscem przyjaznym dziecku. Jednocześnie grupa rówieśnicza, szczególnie na etapie dojrzewania, gdy dzieci przestają być dziećmi, a stają się młodzieżą, jest najważniejszym środowiskiem kształtującym osobowość i punktem odniesienia. Grupa rówieśnicza nastawiona na pozytywne, akceptowane społecznie cele jest miejscem realizacji praw dziecka, poprzez udział, doświadczenie i naśladownictwo. Grupa rówieśnicza realizując przemoc, może natomiast bardzo silnie skrzywić młodych ludzi.

Od kilku lat jednak narasta w polskich szkołach problem przemocy. Agresja słowna, przeklinanie, wyzywanie i ośmieszanie to rzeczywistość współczesnej szkoły, interakcji rówieśniczych. Najczęściej występujące na terenie szkoły i w jej otoczeniu negatywne zachowania uczniów to: kradzież, rozboje, pobicia, znęcanie się fizyczne i psychiczne, wymuszenia, rozprowadzanie i używanie narkotyków, zakłócanie pracy szkoły agresywnym zachowaniem, picie alkoholu przez starszą młodzież na boisku lub bezpośrednim otoczeniu szkoły, demolowanie sprzętów i urządzeń, włamania do pomieszczeń szkolnych.

Zjawiskiem szczególnie niepokojącym, występującym jednak dość powszechnie zarówno w szkole, jak i poza nią, a wymagającym zdecydowanych działań zapobiegawczych lub interwencyjnych jest przemoc starszych uczniów wobec młodszych lub słabszych.

Problematyka przemocy w szkole podstawowej stała się tematem niniejszej pracy. Starano się zbadać poziom przejawów przemocy, jej formy oraz reakcje na przemoc wśród dzieci oraz osób dorosłych (nauczycieli i wychowawców). Analizie poddano również działania profilaktyczne szkoły.

W celu realizacji tematu pracę podzielono na trzy rozdziały. Rozdział pierwszy stanowi przegląd literatury przedmiotu, związany z problematyką przemocy, ze szczególnym uwzględnieniem badań nad tym zjawiskiem w środowisku dzieci i młodzieży. Ponadto przedstawiono definicje i klasyfikację tych pojęć oraz wybrane teorie powstawania agresji.

Rozdział drugi prezentuje zastosowaną metodologię, jak również cele pracy i dane dotyczące badanych osób. Rozdział trzeci i zarazem ostatni jest analizą wyników badań własnych. Całość zakończono krótkim podsumowaniem.

Przeprowadzone badania są z pewnością niepełne, przebadano bowiem tylko niewielki wycinek społeczności uczniów szkoły podstawowej. Dlatego badania takie należałoby kontynuować w przyszłości.


Reklamy