Przykładowe odwołanie od decyzji dziekana

Józef Kowalski                                                                        Warszawa 1 października 2016 r.

Studia: niestacjonarne

Kierunek: prawo

Nr albumu: 010101

 

 M. REKTOR

Uniwersytetu Nowojorskiego

Kowalskiego 6 c

30-003 Warszawa

 

Odwołanie od decyzji Dziekana

 

W nawiązaniu do decyzji Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Nowojorskiego z dnia 01 września 2016 roku dotyczącej niewyrażenia zgody na komisyjne sprawdzenie wiedzy i umiejętność z przedmiotu: Postępowanie administracyjne, mając na uwadze § 01 pkt 1 Statutu Uniwersytetu Nowojorskiego, na ręce J. M. Rektora składam odwołanie od tej decyzji i proszę o umożliwienie mi zdawania egzaminu komisyjnego z przedmiotu: Postępowanie administracyjne.

 

Uzasadnienie

W dniu…………….., podczas egzaminu poprawkowego z przedmiotu: Postępowanie administracyjne, uzyskałem ocenę niedostateczną. W tym dniu posiadałem wystarczającą wiedzę z przedmiotu, przygotowywałem się bowiem  do tego egzaminu bardzo sumiennie. Jednak w dniu egzaminu czułem się bardzo źle. Mimo iż znałem odpowiedzi na zadane pytania nie potrafiłem ich jednoznacznie i szybko udzielić. Moje samopoczucie w trakcie egzaminu stale się pogarszało. Tuż po egzaminie trafiłem do szpitala z orzeczeniem niedotlenienia serca i stanu przedzawałowego. Prawdopodobnie to ta niedyspozycja przyczyniła się do chaosu w moich myślach i niemożności udzielenia wyczerpującej i klarownej odpowiedzi.

Jednocześnie podkreślam, że nigdy nie miałem problemów z zaliczeniem sesji egzaminacyjnej i nigdy jeszcze nie wnioskowałem o przeprowadzenie egzaminu komisyjnego. Jednak ze względu na zły stan zdrowia w dniu egzaminu poprawkowego (udokumentowany – w załączeniu) i w związku z § 01 pkt 1 proszę o udzielenie mi tym razem możliwości przedstawienia faktycznego stanu swojej wiedzy z przedmiotu: Postępowanie administracyjne przed obiektywną Komisją Egzaminacyjną. Jestem przekonany, że Komisja uzna, iż w sposób należyty opanowałem materiał studiów z zakresu tego przedmiotu i bez trudności będę mógł kontynuować naukę.

 

Z poważaniem

Józef Kowalski

 

Załącznik: Szpitalna karta informacyjna

Reklamy