Charakterystyka hydromorfologiczna górnego biegu rzeki Tyśmienica

ROZDZIAŁ I

UWARUNKOWANIA POJĘCIA I CEL PRACY

Niezwykle różnorodna mozaika siedlisk w dolinach rzecznych stanowi miejsce występowania cennych siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków o znaczeniu europejskim. Ich występowanie w określonej ilości i jakości stanowi podstawę włączenia terenu, na którym występują, do sieci Natura 2000, która ma zapewnić ich ochronę w Unii Europejskiej. Około 40% obszarów wytypowanych do Natura 2000 w Polsce obejmuje fragmenty dolin rzecznych. Również Tyśmienica, będąca przedmiotem niniejszej pracy, w swoim dolnym odcinku, weszła w skład obszaru specjalnej ochrony o nazwie „Dolina Tyśmienicy”.

Celem niniejszej pracy było przedstawienie zmienności parametrów hydromorfologicznych w rzece Tyśmienica w jej dolnym odcinku, od stawów Siemień aż do jej ujścia do rzeki Wieprz, a zatem na obszarze Natura 2000. Parametry te porównano również z uzyskanymi wcześniej, podczas prowadzenia badań do pracy inżynierskiej, parametrami hydromorfologicznymi w górnym odcinku tej rzeki, nie należącym do obszaru chronionego krajobrazu. Do oceny wybranych parametrów hydromorfologicznych zastosowano brytyjski system River Habitat Survey – RHS. System ten należy bowiem do najbardziej rozpowszechnionych metod oceny hydromorfologicznej rzek. Metoda ta zostanie przedstawiona szczegółowo w rozdziale czwartym.

Tyśmienica jest bardzo rzadko badaną rzeką Lubelszczyzny. Tymczasem jest to rzeka bardzo ciekawa pod względem przyrodniczym, o czym świadczy fakt włączenia jej fragmentu od stawu Siemień aż do ujścia do Wieprza w skład obszaru chronionego Dolina Tyśmienicy. Z tego powodu dolny odcinek rzeki jest bardzo ciekawy pod względem przyrodniczym i jednocześnie wymaga stałego monitorowania i ochrony. Pomimo licznych zmian antropologicznych w dolinie Tyśmienicy zachowały się podmokłe łąki z fragmentami turzycowisk, dające schronienie licznym populacjom ptaków siewkowych: kulików, bekasów, rycyków, kaczek, chruścieli i rybitw. W prezentowanej pracy starano się ocenić, w jakim stopniu działalność człowieka wpłynęła na walory przyrodnicze cieku oraz jakie elementy hydromorfologiczne tej rzeki warto poddać rewitalizacji.

Reklamy